1. RuneScape 2. MapleStory 3. Path of Exile 4. Team Fortress 2 5. Warframe 6. World of Tanks 7. War Thunder 8. Smite 9. League of Legends 10. Dota 2

Online Collectible Card Games (CCGs) เป็นประเภทเกมออนไลน์ที่มีการใช้การเก็บเวลสำหรับการสร้างและจัดการการเล่นเกมออนไลน์ของผู้เล่น นอกจากนี้ยังมีการจัดการการแข่งขันออนไลน์และการใช้ชุดไพ่ที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วผู้เล่นจะเริ่มต้นด้วยการซื้อชุดไพ่ที่แตกต่างกันและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ชุดไพ่นั้นจะมีชุดของการเล่นที่แตกต่างกันในกลุ่มของผู้เล่น เช่น การทำการรวมสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการเล่น การทำการปรับแต่งชุดไพ่ที่แตกต่างกัน และการทำการสร้างชุดไพ่ที่มีความคล่องตัวที่ดีกว่าชุดไพ่ที่มีอยู่แล้ว หลังจากนั้นผู้เล่นจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ทันที ด้วยการแข่งขันออนไลน์และการแข่งขันที่มีการใช้ชุดไพ่ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการใช้ชุดไพ่ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถทำการปรับชุดไพ่ที่มีอยู่ให้มีความคล่องตัวดีขึ้น และมีการใช้ชุดไพ่ที่แตกต่างกันในการแข่งขันออนไลน์

1. การเล่นเกมออนไลน์แนวเก็บเวลา PC จะต้องมีการระบุกฎการเล่นที่ชัดเจนและถูกต้องทั้งหมด:

• การเล่นจะต้องมีการระบุกฎการทำงานในเกมที่เชื่อถือได้และทำให้เกมส์นั้นสนุกสนานขึ้น

• การเล่นจะต้องไม่มีการใช้คำพูดที่ละเมิดทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือคุณธรรมที่ผู้เล่นควรทำตาม

• การเล่นจะต้องไม่มีการใช้การทำงานที่ไม่ถูกต้องในการเล่นเกม

• การเล่นจะต้องไม่มีการใช้การทำงานที่ไม่เหมาะสมที่จะทำลายระบบเกมหรือระบบของผู้เล่นอื่น ๆ

• การเล่นจะต้องไม่มีการใช้การทำงานที่อาจทำให้ผู้เล่นอื่นๆไม่สะดวกหรือทำให้เกมส์นั้นไม่สนุกสนาน

• การเล่นจะต้องไม่มีการใช้การทำงานที่ไม่ถูกต้องในการรักษาความปลอดภัยของผู้เล่นและข้อมูลของผู้เล่น

1. เกมออนไลน์ชื่อดัง Genshin Impact เปิดให้บริการบน PC แล้ว
2. ทีมพัฒนาเกมออนไลน์ชื่อดัง Destiny 2 เปิดตัวภาคใหม่ชื่อ Beyond Light บน PC
3. เกมออนไลน์ชื่อดัง Warframe เปิดให้บริการบน PC อย่างเป็นทางการ
4. ทีมพัฒนาเกมออนไลน์ชื่อดัง Elder Scrolls Online ปล่อยภาคใหม่เรื่อง Markarth บน PC
5. เกมออนไลน์ชื่อดัง Valorant เปิดให้บริการบน PC อย่างเป็นทางการLINK:
เกม ออนไลน์ แนว เก็บ เว ล pc
เกม ออนไลน์ แนว เก็บ เว ล pc
เกม ออนไลน์ แนว เก็บ เว ล pc
เกม ออนไลน์ แนว เก็บ เว ล pc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *